Men’s “Gross in Flights” Sept 26-29

MENS – GROSS IN FLIGHTS,  SEP 25 – 29
FRONT 9
Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total  Winnings
A MIYA, TROY 3* 4 4 4 3 5 4 3 5 35  $    20.00
A WADDELL, LEON 5 4 4 4 4 4* 5 4 4 38  $    14.00
A CORBRIDGE, ROCKY 4 5 5 4 3 6 4 5 4 40  $      4.66
A JONES, CLINT 6 4 4 5 3 6 3* 4 5 40  $      4.66
A THOMAS, JIM 5 3* 5 6 4 5 4 3 5 40  $      4.66
A CARTER, JIM 4 5 5 6 3 5 5 4 5 42
A MANNING, LANCE 4 4 7 4 4 6 5 3 5 42
A HESLOP, LLOYD 5 4 5 6 4 8 4 3 6 45
A FLIGHT SKINS
MIYA, TROY (Hole: 1  Score:  3)  $      2.00
THOMAS, JIM (Hole: 2  Score:  3)  $      2.00
WADDELL, LEON (Hole: 6  Score:  4)  $      2.00
JONES, CLINT (Hole: 7  Score:  3)  $      2.00
B THOMAS, CHANDLER 5 4 3* 5 4 5 3 4 4 37  $    20.00
B STANGER, TOM 4 4 4 4 3 6 4 5 5 39  $    10.00
B TURLEY, MERRELL 4 4 4 4 5 5 4 3 6 39  $    10.00
B WINGO, ARCHIE 4 6 5 3* 3 6 5 3 4 39  $    10.00
B HAZELDINE, MIKE 6 3 4 6 3 5 4 4 5 40  $      4.00
B BUTLER, RALPH 5 4 6 5 3 6 4 3 6 42
B JEWKES, STEVE 5 3 6 6 5 5 3 5 5 43
B VILLALOBOS, OSCAR 5 5 4 4 3 7 5 3 7 43
B NOURSE, GEORGE 5 5 7 5 4 6 5 3 5 45
B FLIGHT SKINS
THOMAS, CHANDLER (Hole: 3  Score:  3)  $      4.50
WINGO, ARCHIE (Hole: 4  Score:  3)  $      4.50
C RICKS, CLYDE 4 3* 4 4 4 6 4 3 5 37  $    20.00
C PUGLISI, PHIL 4 4 3* 5 4 5 4 3 6 38  $    14.00
C MOULTRIE, BRETT 5 4 5 4 4 5 4 4 5 40  $    11.00
C CASTEEL, DAVE 6 4 6 5 3 5 4 4 4* 41  $      8.00
C SMITH, KURTIS 4 4 5 5 3 6 5 4 6 42  $      7.00
C AMES, TYLER 4 5 5 6 3 5 5 4 6 43
C EVERTS, JEFF 5 4 5 4 3 7 4 4 8 44
C TOLMAN, RICK 6 6 5 5 4 5 5 5 6 47
C WHITESIDES, CALEB 7 6 6 4 4 6 4 5 7 49
C KEEFER, ERIC 6 6 7 4 4 8 4 5 6 50
C FLIGHT SKINS
RICKS, CLYDE (Hole: 2  Score:  3)  $      3.33
PUGLISI, PHIL (Hole: 3  Score:  3)  $      3.33
CASTEEL, DAVE (Hole: 9  Score:  4)  $      3.33
D TWITCHELL, PAUL 4 5 5 5 3 6 4 4 5 41  $    20.00
D CHARD, STEVE 4 3 5 6 3 7 5 4 5 42  $    11.50
D PERKINS, JOEY 5 4 5 5 2* 6 5 4 6 42  $    11.50
D BYINGTON, STEVE 5 5 4* 6 3 5 5 3* 7 43  $      7.00
D BARNETT, MIKE 8 3 6 6 3 6 3* 4 5 44  $      4.00
D SHINGLEDECKER, PETE 3* 4 5 5 4 8 5 5 6 45
D WAYMENT, KEN 4 5 7 6 4 6 4 4 5 45
D SHAW, SHAY 6 6 5 5 5 5 4 4 8 48
D SMITH, JEREMY 6 5 6 5 4 7 5 5 5 48
D FLIGHT SKINS
SHINGLEDECKER, PETE (Hole: 1  Score:  3)  $      1.80
BYINGTON, STEVE (Hole: 3  Score:  4)  $      1.80
PERKINS, JOEY (Hole: 5  Score:  2)  $      1.80
BARNETT, MIKE (Hole: 7  Score:  3)  $      1.80
BYINGTON, STEVE (Hole: 8  Score:  3)  $      1.80
E TENBOER, TOM 6 3* 4 6 4 7 4 5 5 44  $    20.00
E HAMILTON, TONY 7 5 6 4* 3 6 4 4 6 45  $    13.00
E BUNDY, PAUL 4 5 5 5 4 6 5 4 8 46  $      8.50
E NELSON, RUSSELL 7 4 4 6 4 6 4 4 7 46  $      8.50
E HATHAWAY, KOREY 4 5 7 8 4 6 4 4 5 47  $      4.00
E CHRISTIANEN, BLAKE 6 5 4 5 3 6 6 6 7 48
E OVERTURE, JEREMY 5 6 6 5 4 7 5 5 7 50
E KENT, HENRY 7 5 6 7 4 6 8 3 6 52
E JOHNSTON, BRAD 6 7 7 6 4 7 8 3 7 55
E FLIGHT SKINS
TENBOER, TOM (Hole: 2  Score:  3)  $      4.50
HAMILTON, TONY (Hole: 4  Score:  4)  $      4.50
BACK 9
Flt Name 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total  Winnings
A CARTER, JIM 4 3 4 5 4 5 3 4 5 37  $    18.60
A JONES, CLINT 4 3 4 4 4 5 4 5 4 37  $    18.60
A THOMAS, JIM 4 3 4 5 4 5 4 4 5 38  $    10.60
A BONE, TYLER 4 4 5 5 5 5 3 4 4 39  $      4.10
A STODDARD, SHANE 4 3 4 5 4 5 4 5 5 39  $      4.10
A CORBRIDGE, ROCKY 4 3 5 6 4 5 3 5 5 40
A PORTER, JED 5 4 5 4 4 5 3 5 5 40
A HESLOP, LLOYD 5 3 5 5 4 6 3 5 5 41
A FLIGHT SKINS
There were no A Flight Skins, monies divided among flight winners
B BUTLER, RALPH 4 4 4 5 5 5 3 3* 4 37  $    20.00
B TURLEY, MERRELL 5 3 4 7 3* 4 4 4 5 39  $    14.00
B NOURSE, GEORGE 5 4 5 4* 4 6 3 4 5 40  $      7.00
B STANGER, TOM 5 3 4 5 5 5 3 5 5 40  $      7.00
B WINGO, ARCHIE 4 4 4 7 4 6 3 5 4 41
B VILLALOBOS, OSCAR 6 4 4 7 5 4 3 4 5 42
B WADDELL, LEON 5 5 4 5 5 5 5 4 4 42
B STODDARD, TYSON 6 5 5 5 5 5 4 6 4 45
B FLIGHT SKINS
NOURSE, GEORGE (Hole: 4  Score:  4)  $      2.66
TURLEY, MERRELL (Hole: 5  Score:  3)  $      2.66
BUTLER, RALPH (Hole: 8  Score:  3)  $      2.66
C RICKS, CLYDE 6 4 4 4 4 5 2* 5 4 38  $    16.50
C THOMAS, CHANDLER 5 2* 5 4 4 5 3 5 5 38  $    16.50
C CASTEEL, DAVE 5 4 4 5 5 5 3 4 4 39  $      8.50
C MOULTRIE, BRETT 4 4 5 5 5 5 3 4 4 39  $      8.50
C HOUSTON, SHAUN 5 3 5 4 5 5 3 5 5 40  $      4.00
C EVERTS, JEFF 5 3 4 6 5 5 3 6 5 42
C AMES, TYLER 4 4 4 5 6 6 4 6 4 43
C PUGLISI, PHIL 5 3 5 6 5 6 4 5 5 44
C TOLMAN, RICK 5 4 7 5 6 6 4 5 4 46
C FLIGHT SKINS
THOMAS, CHANDLER (Hole: 2  Score:  2)  $      4.50
RICKS, CLYDE (Hole: 7  Score:  2)  $      4.50
D JONES, MATTHEW 5 3 4 5 4 5 4 4 4 38  $    20.00
D VANORDEN, DAN 4 3 5 5 4 7 3 4 4 39  $    14.00
D MALAN, LOGAN 4 4 3* 5 5 5 5 6 4 41  $      9.00
D CHARD, STEVE 5 4 5 6 5 5 3 5 5 43  $      2.50
D WAYMENT, KEN 4 4 5 6 5 5 5 5 4 43  $      2.50
D BYINGTON, STEVE 5 4 4 6 4 6 5 6 5 45
D SORENSEN, CODY 6 3 5 6 4 7 4 6 4 45
D TRUJILLO, ROBERT 5 4 4 7 5 6 3 6 7 47
D FLIGHT SKINS
MALAN, LOGAN (Hole: 3  Score:  3)  $      8.00
E BARNETT, MIKE 3* 3* 4 5 6 6 3 7 5 42  $    17.00
E FRENCH, PHIL 5 4 4 5 5 8 3 4 4* 42  $    17.00
E PERKINS, JOEY 6 4 5 5 5 5 3 5 6 44  $      7.00
E TWITCHELL, PAUL 5 4 4 6 5 6 3 6 5 44  $      7.00
E HATHAWAY, KOREY 6 5 6 5 5 6 6 3* 5 47
E DAVIDSON, TOM 5 4 5 6 5 8 4 6 5 48
E TENBOER, TOM 7 5 5 5 6 7 3 6 5 49
E KENT, HENRY 7 4 4 7 5 5 5 7 6 50
E FLIGHT SKINS
BARNETT, MIKE (Hole: 1  Score:  3)  $      2.00
BARNETT, MIKE (Hole: 2  Score:  3)  $      2.00
HATHAWAY, KOREY (Hole: 8  Score:  3)  $      2.00
FRENCH, PHIL (Hole: 9  Score:  4)  $      2.00