May 6-7: Net in Flights

front 9 hdcp score A Kraig MOORE 3.28 1 34  $     20.00  A Larry BEECH 2.31 1 34  $     20.00  A Mark WOOD 3.84 1 34  $     20.00  A Alan SANDLUND 4.03 4 35  $     11.00  A Ken CROMWELL 2.5 4 35  $     11.00  A Jonathan THOMAS 0.02 6 36   A Ralph BUTLER 3.86 6 36   A Gary OTTO 0 6 36   A Oscar VILLALOBOS 1.96 9 37   A Scott CARTER …

Apr 28-29: Gross in Flights

front 9 hdcp score A Jeff POWARS 0.19 1 32  $       22.00  A Oscar VILLALOBOS 2.55 2 35  $       14.00  A Jonathan THOMAS 0.41 2 35  $       14.00  A Gary SCHENCK 0 2 35  $       14.00  A Cliff STANGER 2.11 5 36   A Tom STANGER 1.54 6 38   A Ralph BUTLER 3.31 6 38   A Alan SANDLUND 3.07 6 38   A Mark WOOD 2.5 6 38   B Ivan BARBADILLO …

Apr 21-22, 2021: ONE Mulligan

front 9 A Jonathan THOMAS 2.14 1 30  $     24.00  A Gary SCHENCK 2.11 2 32  $     21.00  A Michael COONEY 3.26 3 33  $     16.00  A Tom STANGER 2.11 4 35  $     13.00  A Alan SANDLUND 3.08 5 36  $       5.00  A KC MacQUEEN 2.22 5 36  $       5.00  A Larry BEECH 3.07 7 37   A Cliff STANGER 1.34 8 38   A Oscar VILLALOBOS 2.73 8 38   A Ralph BUTLER 2.35 10 …

Apr 14-15: Chicago/Skins

front 9 Chicago hdcp pts A Oscar VILLALOBOS 2.52 1 6  $     23.00  A Ralph BUTLER 2.91 2 4  $     11.00  A Taylon JOHANSON 2.79 2 4  $     11.00  A Cliff STANGER 0.77 4 3   A Michael COONEY 2.88 4 3   A Mike BENNION 2 6 0   A Tom STANGER 1.54 7 -5   B Ivan BARBADILLO 3.67 1 1  $     20.00  B Kelly DAVIS 5.18 2 0  $     17.00  B …

Apr 7-8: Net in Flights

front 9 A Oscar VILLALOBOS 2.69 1 34  $     20.00  A Garrett HIMELRIGHT 2 2 38  $       7.00  A Tyler COX 0 2 38  $       7.00  A Mark WOOD 1.94 2 38  $       7.00  A Alan SANDLUND 1.54 5 40   B Tom STANGER 3.07 1 31  $     24.00  B John WOOD 4.04 2 32  $     21.00  B Larry BEECH 3.46 3 33  $     13.00  B Tom LAND 4.61 3 33  $     13.00  B Taylon JOHANSON 2.7 3 …

Mar 31-Apr 1: Gross in Flights

front 9 A Cliff STANGER 1.95 1 33  $     24.00  A Tom STANGER 2.88 2 35  $     20.00  A Jeff GARCIA 2.93 3 36  $     14.00  A Oscar VILLALOBOS 2.88 3 36  $     14.00  A Sam ZANAYED 2.88 5 37  $       5.00  A Michael COONEY 1.73 5 37  $       5.00  A Cody DRAHEIM 2.3 7 39   A Jonathan THOMAS 1.93 7 39   A Taylon JOHANSON 2.5 9 40   A Bob CHECKETTS 4.03 9 …

Two-Man Blind Draw

March 24-25, 2021 Two-Man Blind Draw score score 2-man Front 9 Oscar VILLALOBOS 37 Kurt McGUIRE 45 82  24.00 each  Sam ZANAYED 37 Ken COX 47 84  22.00 each  Tom LAND 39 Matt DYER 46 85  20.00 each  Jonathan THOMAS 39 Andy TYMINSKI 46 85  17.00 each  Tom MORRIS 42 Bill CHRISTENSEN 43 85  14.00 each  Cliff STANGER 38 Nicholas BADDA 49 87  11.00 each  Paul RUBKE 43 Brandon STAUFFER 44 87  8.00 each  …